top of page

gwarancja

Warunki gwarancji POLIPONERA S.C. - obróbka tworzyw sztucznych.
Firma Poliponera s.c. (Gwarant) zapewnia 12 miesięczny okres gwarancyjny na swoje produkty. 
Gwarancja odnosi się do całości produktów wykonanych przez Poliponera s.c. oraz ich elementów. W szczególności dotyczy: właściwości i struktury materiałów, z których zostały wykonane, łączeń klejonych oraz innych łączeń montażowych. 
Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie, w terminie ustalonym w korespondencji pomiędzy gwarantem, a kupującym. 


Gwarancja nie obejmuje poniższych przypadków: 
a) mechaniczne uszkodzenia produktu (poprzez uderzenia, upadek, oblanie materiałem chemicznie czynnym, obciążeniem innymi elementami)  i wywołane nimi wady 
b) uszkodzenia i wady powstałe na skutek: 
 niewłaściwego lub niezgodnego użytkowania, w szczególności niewłaściwego czyszczenia produktów (innym niż zalecany) np. środkami chemicznym, lub wodą pod wysokim ciśnieniem 
 samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych 
 ekspozycji na zewnętrzne warunki atmosferyczne 
 innego nieprawidłowego użytkowania, w tym przechowywania produktów innych, niż te do których wyroby Poliponera s.c. są przeznaczone 
 naturalnie zużywających się elementów w procesie użytkowania (wytarcia, rysy na powłoce) 
 użycia siły lub ingerencji w wyrób niezgodnie z jego przeznaczeniem 
 zalania produktu wodą lub inną cieczą i powstania w wyniku tego uszkodzeń 
 uszkodzenia w trakcie rozpakowywania i montażu, dokonywanego przez Kupującego we własnym zakresie 
 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi/gwarancji, jeżeli Kupujący w chwili wydania mu Towaru o wadach wiedział 
 Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady, które powstały po wydaniu towaru Kupującemu, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej uprzednio w towarze  

 nie podlegają gwarancji produkty wytworzone na podstawie wcześniej wykonanego i zaakceptowanego przez klienta prototypu


Wszelkie ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw , ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego spowodują, że gwarancja przestaje obowiązywać. 
Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia towaru po jego odbiorze i powiadomienia sprzedającego o ewentualnych wadach. Niepowiadomienie Gwaranta o istniejących wadach towaru w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru towaru przez Kupującego lub w przypadku wad ukrytych – w terminie 2 dni roboczych od dnia wykrycia wady ukrytej, powoduje wygaśnięcie wszelkich uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi/gwarancji. 
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady będące konsekwencją wad wcześniej istniejących o których Kupujący wiedział, a nie poinformował Gwaranta w odpowiednim terminie lub nie zaprzestał użytkowania w celu ograniczenia powstawania dalszych szkód.  
Firma Poliponera s.c. wykona naprawy gwarancyjne w miejscu swojej siedziby. 

„obróbka tworzyw sztucznych”

bottom of page